مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش نوبنیاد

زيربنا 60متر-سيستم نقشه سوئیت- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

29/02/1399جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

طبقه همکف-زيربنا 72متر- نوساز

5.04ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 75متر- نوساز

9.75ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 72متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 30ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

طبقه همکف-زيربنا 53متر-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 59متر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 75ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 65متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 50ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش هرمز

طبقه همکف-زيربنا 55متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

زيربنا 51متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش هرمز

زيربنا 51متر- نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

زيربنا 51متر- نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

طبقه اول-زيربنا 54متر- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز -قیمت متر مربع 38ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 90ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش زیتون

طبقه همکف-زيربنا 51متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 75ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 60ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش تمشک

-زيربنا 75متر

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

زيربنا 51متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه اول-زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش خدماتی مهستان...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات