مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش هرمز

زيربنا 51متر- نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

23/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

زيربنا 51متر- نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

22/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

طبقه اول-زيربنا 54متر- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز -قیمت متر مربع 38ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 90ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش زیتون

طبقه همکف-زيربنا 51متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 75ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 60ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش تمشک

-زيربنا 75متر

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

زيربنا 51متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه اول-زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش خدماتی مهستان...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات