مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش شارستان

طبقه دوم-زيربنا 28متر- نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 28متر-قیمت متر مربع 80ميليون

100م رهن 20م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش شارستان

طبقه همکف-زيربنا 34متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 60ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 28متر- نوساز

4.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش ونوس

طبقه همکف-زيربنا 18متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 32متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 100ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش طلوع کیش

طبقه اول-زيربنا 40متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 28متر- نوساز -قیمت متر مربع 40ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش کارینامال

طبقه سوم-زيربنا 49متر- نوساز

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش عرب ها

طبقه همکف-زيربنا 36متر- نوساز -قیمت متر مربع 50ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

زيربنا 34متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش پارس خلیج

زيربنا 18متر- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 13متر- نوساز

1.56ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش پانیز

طبقه اول-زيربنا 15متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش پارس خلیج

زيربنا 18متر- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش زیتون

طبقه همکف-زيربنا 34متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 33متر- نوساز -قیمت متر مربع 70ميليون

2.31ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 26متر- نوساز -قیمت متر مربع 46ميليون

1.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 32متر- نوساز

2.3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش عربا

طبقه دوم-زيربنا 22متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 32متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش شارستان

طبقه دوم-زيربنا 28متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار پانیذ

-زيربنا 15متر

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

-زيربنا 35متر

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف فاز 1

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 40ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 27متر- نوساز

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 33متر- نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 20متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 21ميليون

420ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار پارس خل...

طبقه اول-زيربنا 31متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش خدماتی گلدیس

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

1.25ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

زيربنا 23متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش پردیس 1

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 16ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات