مجتمع آپارتمانی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه نهم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/04/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش بعث...

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

31/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه چهار-زيربنا 62متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

10/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه پنجم-زيربنا 72متر- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز

2.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دیپ...

طبقه چهار-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

07/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دیپ...

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش پشت...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/12/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/11/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

طبقه پنجم-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

580ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

زيربنا 58متر- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات