دفتر کار متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

دفتر کار کیش روبروی آب ...

زيربنا 40متر- نوساز

15م رهن 2.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

04/04/1399جزئیات

دفتر کار کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 22متر- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

دفتر کار کیش مرکز شهر

طبقه ششم-زيربنا 40متر-سن بنا 10سال

20م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

دفتر کار کیش شارستان

طبقه اول-زيربنا 21متر- نوساز

10م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

دفتر کار کیش شارستان

طبقه اول-زيربنا 21متر- نوساز

10م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

دفتر کار کیش صدف

زيربنا 26متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

دفتر کار کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 42متر- نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

دفتر کار کیش بهکیش

طبقه اول-زيربنا 40متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

دفتر کار کیش شارستان

طبقه دوم-زيربنا 30متر- نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات