آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

296ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

330ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازA۲

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکزشهر

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

560ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

350م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

291ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

291ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

750ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

230ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیدنی ها

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

22/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش ساحلی

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

16/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 1خوابه -سن بنا 17سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 4خوابه - نوساز

552ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

2خوابه -سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

30م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۱نوبنی...

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

نوساز

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

70م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

2خوابه - نوساز

160ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه دوطبقه-نما کنیتکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

415ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه سوم- 1خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

540ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز a

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 7سال

58م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

591ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش کیش

1خوابه - نوساز

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات