آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش مرجان

2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

1.12ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

975ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف_فاز۴

550م رهن 12م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دهم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازf

طبقه همکف-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

320ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

ربی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳نوبنیا...

و نبش جنوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳نوبنیا...

و نبش جنوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۷ صدف

طبقه سوم- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف- 1خوابه - نوساز

480ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازf

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

360ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

1خوابه - نوساز

330ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.3ميليون

90ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نبوت

نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کیش میرمهن...

طبقه دوم- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

500ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه اول- 3خوابه -قیمت متر مربع 13تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه دوم- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مهندسان ۱

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کیش نوبنیا...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کیش نوبنیا...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

905ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه رقی غربی دو کله- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کیش میرمهن...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

395ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه شرقی- نوساز

11م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۷ صدف

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

رقی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.018ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف- 1خوابه - نوساز

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم- 2خوابه

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

مالی جنوبی دو کله- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات