آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش فازf

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

360ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

21/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

1خوابه - نوساز

330ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.3ميليون

90ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نبوت

نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کیش میرمهن...

طبقه دوم- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

500ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه اول- 3خوابه -قیمت متر مربع 13تومان

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه دوم- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مهندسان ۱

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.8ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کیش نوبنیا...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کیش نوبنیا...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

905ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه رقی غربی دو کله- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کیش میرمهن...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

395ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه شرقی- نوساز

11م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۷ صدف

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

رقی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.018ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف- 1خوابه - نوساز

450ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم- 2خوابه

150م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

مالی جنوبی دو کله- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

مالی جنوبی دو کله- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش بلوار مرجا...

طبقه چهار- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش karane

نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازG

طبقه دوم- 2خوابه

600ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 13.8ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز هف...

طبقه سوم- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز هف...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازG

طبقه دوم-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز

600ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 0.0054تومان

46.5ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 0.0054تومان

46.5ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش منطقه A1

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

360ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

460ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

350ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش شهرآفتاب

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

450ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات