آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.04ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

25/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 9سال

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.1ميليون

280ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

396.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

1خوابه - نوساز

400ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

03/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بهکیش

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بلوار اندی...

قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-نما کنیتکس- 2خوابه - نوساز

592.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه سوم-نما سنگ وسوفال- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.05ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

14/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

352ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

368.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه دوم-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

390ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

296ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

330ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازA۲

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکزشهر

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

560ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

350م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

291ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

291ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

750ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

230ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیدنی ها

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

22/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش ساحلی

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

16/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 1خوابه -سن بنا 17سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 4خوابه - نوساز

552ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات