آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 9سال

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش بهکیش

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

35م رهن 700ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

10/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

5م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

50م رهن 500ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

1خوابه - نوساز

15م رهن 2.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

و نبش شمالی- نوساز

400م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

350م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

1خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

20م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

40م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

60م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

20م رهن 1.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- نوساز

2م رهن 200ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

40م رهن 700ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

15م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش ساحلی

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

16/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

1خوابه - نوساز

10م رهن 1.35م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

2خوابه -سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

30م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 10سال

25م رهن 1.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 10سال

25م رهن 1.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

نوساز

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

70م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال

60م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 5سال

30م رهن 1.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

12/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

12/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه سوم- 1خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد دو...

طبقه سوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

55م رهن 550ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز a

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 7سال

58م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش کیش

1خوابه - نوساز

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

105م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

09/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه سوم- نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

30م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات