آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - ?

8رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

29/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه هفتم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

5
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه ششم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 7-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 7-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه ششم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

3رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه دهم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 4خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 4خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 4خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

2
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 4خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

2
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 4خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 8

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

1
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

1
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- ?

3رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 1

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?

1
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?

9
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 4خوابه - ?

6
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات