آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش برج

طبقه هفتم-زيربنا 151متر- 2خوابه - نوساز

5.285ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهرآفتاب

طبقه ششم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 154متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 154متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج رما

طبقه ششم-زيربنا 164متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

350م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه ششم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش پرشین

طبقه دهم-زيربنا 156متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.4ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.4ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۳ نوبن...

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.145ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.0625ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.98ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 153متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دیدنیها

زيربنا 160متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه سوم-زيربنا 153متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.1475ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 153متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.1475ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج کرانه

طبقه سوم-زيربنا 160متر- نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه ششم-زيربنا 160متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

1.02ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 154متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

92.4ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 4خوابه - نوساز

600تومان
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات