آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش مرجان

طبقه سوم-زيربنا 126متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 26ميليون

400م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 24ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازA

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۶

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دلفین پلاس...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازc

طبقه چهار-زيربنا 135متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 133متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 130متر- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه دهم-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۳

طبقه اول-زيربنا 131متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دهم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۷

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش f2

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش هتل مریم

طبقه چهار-زيربنا 128متر- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نارنجستان

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 3خوابه - نوساز

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه هفتم-زيربنا 140متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.08ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 131متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه سوم-زيربنا 150متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.125ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دهم-زيربنا 135متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

2.7ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سیمرغ

طبقه پنجم-زيربنا 137متر-نما گرانیت- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.37ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش باغ ساحلی

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش بلوار اندی...

زيربنا 141متر-قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 7

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ساختمان فر...

طبقه پنجم-زيربنا 128متر-قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه یازدهم-زيربنا 140متر- 2خوابه

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه دهم-زيربنا 140متر- 2خوابه

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع جام ...

طبقه چهارم-زيربنا 138متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج رویا

طبقه نهم-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

زيربنا 135متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات