آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/10/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/10/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه سوم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/10/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳

طبقه سوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 13.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/10/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/10/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/09/1398جزئیات

آپارتمان کیش پرشین

طبقه هفتم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/09/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

1.365ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

10/09/1398جزئیات

آپارتمان کیش پنجاه دستگ...

زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه - نوساز

2.3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

07/09/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/08/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 1خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/08/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/08/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/08/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1398جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 19ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

05/08/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه هشتم-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

550م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/08/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو۱۱

طبقه دوم-زيربنا 113متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

25/07/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه - نوساز

1.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۲

طبقه دوم-زيربنا 112متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1398جزئیات

آپارتمان کیش پرشین

طبقه چهار-زيربنا 117متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 24ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1398جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز

2.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش ارگ ۴

طبقه سوم-زيربنا 104متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش روما

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش روما

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

1.875ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 116متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه هشتم-زيربنا 112متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 122متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 114متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 114متر- 3خوابه - نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه دهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آلومییم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 103متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

720ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه اول-زيربنا 116متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.4ميليون

742.4ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 101متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

636.3ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دهم-زيربنا 109متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1398جزئیات