آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش روما

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/05/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/05/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

05/05/1398جزئیات

آپارتمان کیش روما

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

1.875ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

14/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 116متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه هشتم-زيربنا 112متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 122متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 114متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 114متر- 3خوابه - نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

10/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه دهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

09/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آلومییم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 103متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

720ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه اول-زيربنا 116متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.4ميليون

742.4ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 101متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

636.3ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

12/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دهم-زيربنا 109متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 7

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

15م رهن 3.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۷

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه اول-زيربنا 114متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 5

طبقه اول-زيربنا 119متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش سدر

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج مونا

طبقه شانزدهم-زيربنا 113متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج رما

طبقه نهم-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه یازدهم-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

644.8ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 115متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 104متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

644.8ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات