آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

550ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

95م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون دریا...

طبقه ششم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه چهاردهم-زيربنا 89متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 10تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه اول-زيربنا 81متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.1ميليون

610ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 83متر-نما کنیتکس- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

514.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 83متر-نما کنیتکس- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

514.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صفین

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه اول-زيربنا 96متر-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

624ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

طبقه اول-زيربنا 83متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

514.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

طبقه اول-زيربنا 83متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

514.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهتا

طبقه چهار-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.9ميليون

703ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع جام ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع گلف

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش درسا مهر

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش جندی شاپور...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 93متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز7

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 4

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز4

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

730ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3سال

425ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

445ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 7

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازC

طبقه سوم-زيربنا 96متر- نوساز

700ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 3خوابه -سن بنا 7سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 77متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 92متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات