آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف فاز۴

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز

220م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز

706ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۴

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سیمرغ

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

722ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دهم-زيربنا 94متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 78متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.7ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 84متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.6ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دهم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

320م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش آرین

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر- نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه دوم-زيربنا 76متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 91متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.12ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 83متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 21.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه پنجم-زيربنا 91متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 91متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.14ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوینیاد ۳

زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

180م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 77متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

800ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 79متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه ششم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 98متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه اول-زيربنا 77متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش اندیشه

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه سوم-زيربنا 84متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 76متر- 2خوابه - نوساز

700ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات