آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

270م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صفین

زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

1.44ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه پنجم-زيربنا 94متر- 2خوابه - نوساز

1.786ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۷

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۴ صدف

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1.7ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش پشت بازار ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 83متر- 2خوابه - نوساز

1.66ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

2.125ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1.062ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش تیسا

زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

1.53ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.235ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.235ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز اف

زيربنا 82متر- 2خوابه

738ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 12ميليون

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 99متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 11سال

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش بهارستان

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازB

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

570ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه اول-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش روما

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

1.3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 24ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز جی

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

270م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازجی

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج سارا

طبقه دوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۷

طبقه سوم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه پنجم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات