آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

270م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازc

زيربنا 80متر- نوساز

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

-زيربنا 85متر

350م رهن 18م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 99سال

550م رهن 12م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 11سال

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

50م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

270م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازf

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 16ميليون

50م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۴

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

150م رهن 2.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهرآفتاب

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

15م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سرو۱۱

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه هفتم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 1خوابه - نوساز

50م رهن 6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

170م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فرهنگیان

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز۴

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 2خوابه - نوساز

140م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز

25م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دهم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

320م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوینیاد ۳

زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازسی

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

20م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز 7

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات مس...

طبقه دهم-زيربنا 92متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش بیستون

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیادفاز...

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه

30م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

60م رهن 3.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه

10م رهن 2.8ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات