آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش تاک ۳

زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش هتل ققنوس

طبقه همکف-زيربنا 73متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

22/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۳

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه سوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش مارلیک

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

07/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش بیستون ۶

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

700ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

03/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 68متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

390ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه چهار-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

23/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازG

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

410ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

21/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه اول-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

13/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

500ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 61متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

850ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

09/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه سوم-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه اول-زيربنا 54متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

540ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

07/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه اول-زيربنا 54متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

540ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

07/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

660ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 54متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

486ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

694ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 55متر-نما سنگ وسوفال- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

467.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

22/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 70متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

700ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۳ نوبن...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

700ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 62متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

620ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 60متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه اول-زيربنا 62متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

620ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه اول-زيربنا 60متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 54متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

486ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 52متر-نما سنگ وسوفال- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

468ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 62متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

طبقه اول-زيربنا 54متر-نما سنگ- 1خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6.1ميليون

330ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 63متر- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 5.4ميليون

324ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز آ

طبقه دوم-زيربنا 57متر-نما سیمان سفید- 1خوابه - نوساز

220ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه دوم-زيربنا 53متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

397.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

412.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 62متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

403ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیادفاز...

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

478.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/10/1397جزئیات