آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه پنجم-زيربنا 66متر- 1خوابه - نوساز

972ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز

1.152ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

26/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۱

طبقه دوم-زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

493ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲ صدف

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهر افتاب

زيربنا 57متر- 1خوابه -سن بنا 99سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج

زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 12.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲ نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 57متر- 1خوابه

655.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۱ نوبنی...

زيربنا 52متر- 1خوابه

535.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه هشتم-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آلومییم- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه هشتم-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 66متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 15سال

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش راش۲

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۶

طبقه چهار-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز G

طبقه دوم-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش پارس خلیج

طبقه دوم-زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲

طبقه اول-زيربنا 52متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

550ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کسری 1

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 73متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

850ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کوچه مینا

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 54متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 54متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 7سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 74متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه سوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهرآفتاب

طبقه پنجم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه سوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه اول-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

140م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 51متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سدر۹

طبقه اول-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

440ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز B

طبقه دوم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه چهار-زيربنا 63متر- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه اول-زيربنا 54متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 59متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 2سال

885ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کیش ایر

طبقه دهم-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 6سال

1.425ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده

طبقه هشتم-زيربنا 61متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات