آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش یاسین

طبقه اول-زيربنا 66متر- 1خوابه - نوساز

800ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

23/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۲

طبقه دوم-زيربنا 60متر- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

21/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۵

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

115م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.2ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

530ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانشیر

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.1ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش لاین ترافی...

طبقه اول-زيربنا 53متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.3ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز a2

زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

220ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش پارس

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.3ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۶

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش عالی قاپو

طبقه اول-زيربنا 71متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه نهم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش بازار پردی...

طبقه سوم-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

515ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 59متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.4ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 53متر- 1خوابه - نوساز

595ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه دوم-زيربنا 54متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 54متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نیلوفر

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.7ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 69متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش تاک ۳

زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش هتل ققنوس

طبقه همکف-زيربنا 73متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۳

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه سوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مارلیک

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش بیستون ۶

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

700ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 68متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

390ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه چهار-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازG

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

410ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه اول-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

500ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 61متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات