آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش فاز A

زيربنا 57مترشمالی-سن بنا 5سال

50م رهن 220ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

03/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه

400ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه چهار-زيربنا 53متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 64متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

352ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 61متر-نما سنگ وسوفال- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

396.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز آ2،،،

طبقه اول-زيربنا 59متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

295ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 61متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 73متر-نما سیمان سفید- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

380ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز جی

طبقه اول-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

340ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2 صدف

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع یاسی...

طبقه ششم-زيربنا 60متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

280ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج دیپلما...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

770ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه چهارم-زيربنا 60متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 4

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع یاسی...

طبقه هشتم-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

21/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

382ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2

طبقه اول-زيربنا 64متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.4ميليون

345.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 67متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.4ميليون

361.8ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش منطقه A2

طبقه اول-زيربنا 57متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.1ميليون

290ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش سرو

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش آرین 2

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

13/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش وحدت

طبقه اول-زيربنا 65متر- 2خوابه

260ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

12/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

315ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

12/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش کوی مهندسا...

طبقه همکف-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

422ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

487ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش کوی مهندسا...

طبقه همکف-زيربنا 68متر- 1خوابه

480ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

340ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

05/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بیستون

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش ارغوان

طبقه دوم-زيربنا 70متر-قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج دیپلما...

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه

720ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A2سرو

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه

75م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش ساختمان نگ...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

200ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 57متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

296ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 59متر-نما گرانیت- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.25ميليون

310ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 4سال

320ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات