آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 52متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

23/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

23/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

15م رهن 2.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 صدف

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه

25م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

1.5م رهن 230ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازآ

طبقه دوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 58متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن 500ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش درسامهر

زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

15م رهن 1.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

09/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

77م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه پنجم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 55متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

40م رهن 1.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

25/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 52متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 1.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

80م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 51متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 56متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 57متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 57متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش درسامهر

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 5سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع ایرا...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 5سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 55متر- نوساز

1م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیادسه

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 65متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا .ف...

زيربنا 54متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

70م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 68متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 54متر- 1خوابه -سن بنا 6سال

40م رهن 800ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 65متر- 2خوابه - نوساز

74م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

25م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 57متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

58م رهن 100ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

12/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد دو...

طبقه اول-زيربنا 54متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

70م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 52متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

90م رهن 200ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

12/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 58متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

25م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیادیک

طبقه اول-زيربنا 60متر-نما سنگ- 1خوابه غربی-سن بنا 8سال

58م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

09/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز جی

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 8سال

50م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات