آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

100م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سن بنا 6سال

60م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

26/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

50م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز اف

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

30م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه هفتم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

30م رهن 6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آلومییم- 1خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه هفتم-زيربنا 66متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 8سال

100م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 15سال

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز G

طبقه دوم-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۱

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه اول-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

140م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 58متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 6سال

40م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه همکف-زيربنا 73متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه دوم-زيربنا 51متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز جی

طبقه اول-زيربنا 68متر- 2خوابه - نوساز

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازf

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازg

طبقه دوم-زيربنا 68متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سدر۱

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 54متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز جی

زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج سینا

طبقه چهار-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

130م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش رز اول

طبقه همکف-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۲

طبقه دوم-زيربنا 60متر- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش یاسین

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۵

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

115م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۴

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 2خوابه - نوساز

85م رهن 100ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش درسامهر

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

35م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه اول-زيربنا 73متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 61متر- 1خوابه - نوساز

70م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش سدر

طبقه اول-زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

35م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خیام

طبقه سوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

15م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات