آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

35م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

28/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش خیام

طبقه سوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

15م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

30م رهن 1.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 53متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

15م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 61متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 65متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

30م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازa

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات مس...

طبقه دوم-زيربنا 72متر- 1خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه

80م رهن 18م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 4

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه

30م رهن 1.2ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر ب...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بندرگاه

-طبقه دوم-زيربنا 70متر

15م رهن 3.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش سرو

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

13/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش کوی مهندسا...

طبقه همکف-زيربنا 68متر- 1خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A2

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.6ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

05/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بیستون

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع دیپل...

طبقه سوم-زيربنا 65متر- 1خوابه

40م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A2سرو

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه

75م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش ساختمان نگ...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

200ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 52متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

23/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

23/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

15م رهن 2.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 صدف

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه

25م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

1.5م رهن 230ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازآ

طبقه دوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 58متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن 500ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش درسامهر

زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

15م رهن 1.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

09/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

77م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

04/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه پنجم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 55متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

40م رهن 1.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات