آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش سدر ۲

طبقه دوم-زيربنا 60متر- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

21/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش یاسین

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۵

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

115م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۴

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 2خوابه - نوساز

85م رهن 100ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش درسامهر

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

35م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه اول-زيربنا 73متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 61متر- 1خوابه - نوساز

70م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر

طبقه اول-زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 52متر-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

35م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خیام

طبقه سوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

15م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

30م رهن 1.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 53متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

15م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 61متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

65م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 65متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

30م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازa

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دیپلمات مس...

طبقه دوم-زيربنا 72متر- 1خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه

80م رهن 18م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 4

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه

30م رهن 1.2ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر ب...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش بندرگاه

-طبقه دوم-زيربنا 70متر

15م رهن 3.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش کوی مهندسا...

طبقه همکف-زيربنا 68متر- 1خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز A2

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.6ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش بیستون

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

65م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع دیپل...

طبقه سوم-زيربنا 65متر- 1خوابه

40م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز A2سرو

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه

75م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش ساختمان نگ...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

200ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 52متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

15م رهن 2.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 صدف

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه

25م رهن 1م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع پاسا...

زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

1.5م رهن 230ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازآ

طبقه دوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 56متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 58متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 58متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن 500ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش درسامهر

زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات