مغازه فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش هرمز

زيربنا 51متر- نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

23/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

زيربنا 51متر- نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

22/06/1398جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

زيربنا 138متر- نوساز

3.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

20/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

طبقه اول-زيربنا 54متر- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش پانیز

طبقه اول-زيربنا 15متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش پارس خلیج

زيربنا 18متر- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز -قیمت متر مربع 38ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 90ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش عربها

زيربنا 200متر- نوساز

3ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش سرو ۸

نوساز

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش زیتون

طبقه همکف-زيربنا 51متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش زیتون

طبقه همکف-زيربنا 34متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش دیپلمات

طبقه اول- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 33متر- نوساز -قیمت متر مربع 70ميليون

2.31ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 26متر- نوساز -قیمت متر مربع 46ميليون

1.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سيستم نقشه دوبلکس- نوساز

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 32متر- نوساز

2.3ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش عربا

طبقه دوم-زيربنا 22متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 32متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش شهرک میرمهنا

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

زيربنا 140متر- نوساز

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول- نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه دوم- نوساز

7ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 75ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 60ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش گلدیس

-زيربنا 120متر

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش 28سوله

-زيربنا 1000متر

3.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش شارستان

طبقه دوم-زيربنا 28متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش صنعت

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش تمشک

-زيربنا 75متر

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار پانیذ

-زيربنا 15متر

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

-زيربنا 35متر

100م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش صدف فاز 1

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 40ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 83متر- نوساز

4.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 27متر- نوساز

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 33متر- نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 20متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 21ميليون

420ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش مجتمع خدماتی ...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سن بنا 4سال

2ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار پارس خل...

طبقه اول-زيربنا 31متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

زيربنا 138متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

زيربنا 51متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش خدماتی گلدیس

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

1.25ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

زيربنا 23متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش سفین

نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مغازه کیش پردیس 1

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 16ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات