مغازه فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش شارستان

طبقه دوم-زيربنا 28متر- نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1399جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

زيربنا 60متر-سيستم نقشه سوئیت- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

29/02/1399جزئیات

مغازه کیش پشت مسجد حضرت...

زيربنا 115متر- نوساز

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازارچه

زيربنا 140متر- نوساز

3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

طبقه همکف-زيربنا 72متر- نوساز

5.04ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 75متر- نوساز

9.75ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه دوم-زيربنا 28متر-قیمت متر مربع 80ميليون

100م رهن 20م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 72متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 30ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش شارستان

طبقه همکف-زيربنا 34متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 60ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

طبقه همکف-زيربنا 53متر-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش خانشیر

زيربنا 100متر-سن بنا 14سال

11ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 59متر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 75ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 28متر- نوساز

4.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش ونوس

طبقه همکف-زيربنا 18متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 110متر- نوساز

18ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 65متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 50ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 32متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 100ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 50ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش فازf

طبقه همکف-زيربنا 180متر- نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش طلوع کیش

طبقه اول-زيربنا 40متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 28متر- نوساز -قیمت متر مربع 40ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش هرمز

طبقه همکف-زيربنا 55متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش کارینامال

طبقه سوم-زيربنا 49متر- نوساز

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش عرب ها

طبقه همکف-زيربنا 36متر- نوساز -قیمت متر مربع 50ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش جنب سارینا

طبقه همکف-زيربنا 200متر- نوساز -قیمت متر مربع 45ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

زيربنا 51متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

زيربنا 34متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش پارس خلیج

زيربنا 18متر- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار ارم

طبقه همکف-زيربنا 125متر- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 13متر- نوساز

1.56ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش هرمز

زيربنا 51متر- نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

زيربنا 51متر- نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

زيربنا 138متر- نوساز

3.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار هرمز

طبقه اول-زيربنا 54متر- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش پانیز

طبقه اول-زيربنا 15متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش پارس خلیج

زيربنا 18متر- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز -قیمت متر مربع 38ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 60متر- نوساز -قیمت متر مربع 90ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش عربها

زيربنا 200متر- نوساز

3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش سرو ۸

نوساز

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش زیتون

طبقه همکف-زيربنا 51متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش زیتون

طبقه همکف-زيربنا 34متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش دیپلمات

طبقه اول- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 33متر- نوساز -قیمت متر مربع 70ميليون

2.31ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 26متر- نوساز -قیمت متر مربع 46ميليون

1.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سيستم نقشه دوبلکس- نوساز

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 32متر- نوساز

2.3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مغازه کیش عربا

طبقه دوم-زيربنا 22متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات