مجتمع آپارتمانی فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه اول-زيربنا 93متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 19ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

زيربنا 78متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

ه نبش- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

ه نبش- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه ششم-زيربنا 133متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دید...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه - نوساز

4.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش پاس...

زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.3ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه نهم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش بعث...

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-زيربنا 186متر- 3خوابه - نوساز

3.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر- نوساز

450م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه هشتم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه نهم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ستا...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش درس...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ستا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ستا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 111متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش درس...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه چهار-زيربنا 62متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه چهار-زيربنا 78متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه پنجم-زيربنا 72متر- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز

2.5ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

زيربنا 146متر- 3خوابه - نوساز

6.5ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش اسک...

2خوابه - نوساز

2.15ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش اسک...

طبقه همکف-زيربنا 76متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مجت...

طبقه چهار-زيربنا 153متر- 3خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دیپ...

طبقه چهار-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

طبقه چهار-زيربنا 88متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دیپ...

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش پشت...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه چهار-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دهم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 22.5ميليون

4.68ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز

1.27ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-نما کنیتکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

2خوابه

936ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

1خوابه

651ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

765ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات