مجتمع آپارتمانی فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نسی...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه دهم-زيربنا 147متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 42ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه نهم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 55ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مجت...

طبقه اول-زيربنا 113متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مجت...

طبقه چهار-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دیپ...

طبقه چهار-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 28ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

طبقه دوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دوم-زيربنا 68متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-زيربنا 58متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 13.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مجت...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 7سال

570ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه هشتم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه پنجم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

طبقه چهار-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

طبقه ششم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 19ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه دهم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه پنجم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش پرش...

طبقه پنجم-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 3.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه دوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش خان...

طبقه ششم-زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش درس...

طبقه سوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه چهار-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه چهار-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه هشتم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

370م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

زيربنا 107متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش درس...

طبقه سوم-زيربنا 53متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 15.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سیم...

طبقه چهار-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

1خوابه - نوساز

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه اول-زيربنا 93متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 19ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

زيربنا 78متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

ه نبش- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

ه نبش- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه ششم-زيربنا 133متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دید...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه - نوساز

4.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش پاس...

زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه نهم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش بعث...

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-زيربنا 186متر- 3خوابه - نوساز

3.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر- نوساز

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه هشتم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه نهم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ستا...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش درس...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات