مجتمع آپارتمانی فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

1خوابه - نوساز

88.4ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

650ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6ميليون

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

طبقه پنجم-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

580ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

زيربنا 58متر- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

624ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 140متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه سوم- 3خوابه - نوساز

300ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه ششم- 2خوابه - نوساز

200ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش منط...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی- نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی- نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

زيربنا 128متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نسی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 8سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

زيربنا 48متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

طبقه ششم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه پنجم-زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

طبقه اول-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

طبقه دوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه همکف-زيربنا 95متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

سيستم نقشه آپارتمانیشرقی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

350ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

زيربنا 105متر-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز

1.596ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه ششم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 1خوابه غربی- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه ششم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

115م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

07/06/1397جزئیات