مجتمع آپارتمانی رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

1خوابه دو نبش شمالی- نوساز

230م رهن 1ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

828ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6ميليون

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه دهم-زيربنا 96متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز

100م رهن 10م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه دهم-زيربنا 96متر-نما آلومییم- 2خوابه - نوساز

100م رهن 10م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 140متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه سوم- 3خوابه - نوساز

300ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه ششم- 2خوابه - نوساز

200ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش منط...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی- نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی- نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال

20م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

25م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه سوم-زيربنا 101متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

زيربنا 72متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 1خوابه غربی- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه ششم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه هفتم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 3.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

115م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

07/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه دهم-زيربنا 61متر-نما آلومییم- 1خوابه شمالی- نوساز

30م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 9سال

10م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

31/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه چهار-زيربنا 88متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

15م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سرو...

زيربنا 76متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

25م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-نما آلومییم- 1خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن 1.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مجت...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

27/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

27/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

ه نبش- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

27/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

و نبش جنوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

10/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

زيربنا 100متر-نما کنیتکس- 2خوابه سه نبش- نوساز

3م رهن 330ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

28/04/1397جزئیات