مجتمع آپارتمانی رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

زيربنا 46متر- نوساز

130م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

04/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

طبقه دوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش پرش...

طبقه دهم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

100م رهن 12م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 3.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه ششم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

250م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز

30م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه هشتم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

370م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه دهم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

10م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

1خوابه - نوساز

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه چهار-زيربنا 72متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز

100م رهن 6.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش یاس...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

نما سنگ- 8خوابه درب از ساختمان- نوساز

50م رهن 20م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

330م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر- نوساز

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

طبقه ششم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سرو...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2.6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مجت...

طبقه چهار-زيربنا 153متر- 3خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 7.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دوم-زيربنا 69متر- 1خوابه - نوساز

85م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه - نوساز

15م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

1خوابه دو نبش شمالی- نوساز

230م رهن 1ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

828ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6ميليون

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه دهم-زيربنا 96متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز

100م رهن 10م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات