آپارتمان فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 50متر- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه پنجم-زيربنا 66متر- 1خوابه - نوساز

972ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

270م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صفین

زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

1.44ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 43متر-سيستم نقشه سوئیت- 1خوابه - نوساز

500ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه - نوساز

6.24ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

27/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز

1.152ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

26/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

1.12ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه پنجم-زيربنا 94متر- 2خوابه - نوساز

1.786ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج

طبقه هفتم-زيربنا 151متر- 2خوابه - نوساز

5.285ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۷

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۱

طبقه دوم-زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

493ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۴ صدف

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1.7ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش پشت بازار ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 83متر- 2خوابه - نوساز

1.66ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۱

زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه - نوساز

5.72ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

2.125ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲ صدف

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

975ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دیدنیها

زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 8سال

850م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1.062ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهر افتاب

زيربنا 57متر- 1خوابه -سن بنا 99سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش برج

زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش تیسا

زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

1.53ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 12.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.235ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.235ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲ نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 57متر- 1خوابه

655.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۱ نوبنی...

زيربنا 52متر- 1خوابه

535.6ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 108متر- نوساز

1.404ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز اف

زيربنا 82متر- 2خوابه

738ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف_فاز۴

550م رهن 12م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 32ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

2.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه هشتم-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آلومییم- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه هشتم-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات