آپارتمان فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.04ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

25/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

15م رهن 3.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه

400ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه چهار-زيربنا 53متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 64متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

352ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 61متر-نما سنگ وسوفال- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

396.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز آ2،،،

طبقه اول-زيربنا 59متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

295ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 93متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

632ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 9سال

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 61متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 98متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش سیمرغ

طبقه پنجم-زيربنا 137متر-نما گرانیت- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.37ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

07/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۷

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

230م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 73متر-نما سیمان سفید- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

380ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.1ميليون

280ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

396.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

1خوابه - نوساز

400ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

03/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش بلوار رودک...

-زيربنا 490متر

20ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه اول-زيربنا 114متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز جی

طبقه اول-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

340ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش باغ ساحلی

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بلوار اندی...

زيربنا 141متر-قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 5

طبقه اول-زيربنا 119متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 7

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش بهکیش

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش سدر

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

70م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

27/08/1397جزئیات