آپارتمان فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز

2.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

24/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش یاسین

طبقه اول-زيربنا 66متر- 1خوابه - نوساز

800ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

23/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۲

طبقه دوم-زيربنا 60متر- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

21/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازf

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

360ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

21/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز۴

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز

220م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۷

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۵

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

115م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.2ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز

706ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۴

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش ارگ ۴

طبقه سوم-زيربنا 104متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

530ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانشیر

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.1ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سیمرغ

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش f2

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش لاین ترافی...

طبقه اول-زيربنا 53متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.3ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز a2

زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

220ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش پارس

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.3ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش پرشین

طبقه دهم-زيربنا 156متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

1خوابه - نوساز

330ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

722ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۶

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش عالی قاپو

طبقه اول-زيربنا 71متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دهم-زيربنا 94متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه نهم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش روما

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش بازار پردی...

طبقه سوم-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه اول-زيربنا 78متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.7ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 84متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.6ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.9ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دهم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

320م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

515ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش آرین

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 59متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.4ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 53متر- 1خوابه - نوساز

595ميليون
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات