آپارتمان فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش مرکزشهر

زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم- 2خوابه

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

03/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

مالی جنوبی دو کله- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

03/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش دامون

طبقه چهار-زيربنا 200متر-نما آلومییم- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.45ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.4ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.4ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

105م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

660ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

مالی جنوبی دو کله- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش بلوار مرجا...

طبقه چهار- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

31/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش karane

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

31/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۳ نوبن...

طبقه اول-زيربنا 92متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

782ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3نوبنی...

طبقه اول-زيربنا 54متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

486ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۳ نوبن...

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.145ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازG

طبقه دوم- 2خوابه

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 13.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز هف...

طبقه سوم- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز هف...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

28/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازG

طبقه دوم-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

28/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.0625ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

694ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 0.0054تومان

46.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 0.0054تومان

46.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش منطقه A1

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

360ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 2

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه هفتم-زيربنا 50متر- 1خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

10/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه هفتم-زيربنا 140متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

10/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

10/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

460ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

350ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش شهرآفتاب

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

440ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

طبقه پنجم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

25/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش برج دنا

2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

24/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 15سال

325ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

500ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

23/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه دوم- 3خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

23/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز3نوبنیا...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

23/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1.4ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات