آپارتمان فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

296ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 57متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

296ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 59متر-نما گرانیت- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.25ميليون

310ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

550ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 4سال

320ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

330ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج مونا

طبقه شانزدهم-زيربنا 113متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

502ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

23/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش هتل ققنوس

طبقه اول-زيربنا 56متر- 1خوابه

220ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز A

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

95م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع طلوع...

طبقه دهم-زيربنا 140متر- 2خوابه

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج رما

طبقه نهم-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3 نوبن...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مجتمع جام ...

طبقه چهارم-زيربنا 138متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازA۲

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکزشهر

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

450ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

19/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج رویا

طبقه نهم-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازآ

طبقه دوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

60م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش فازA

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز

270ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج دیپلما...

طبقه چهارم-زيربنا 62متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه ششم-زيربنا 160متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون دریا...

طبقه ششم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه چهارم-زيربنا 62متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

زيربنا 135متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 1

طبقه ششم-زيربنا 200متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 10تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه چهاردهم-زيربنا 89متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 10تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه ششم-زيربنا 51متر- 1خوابه

600تومان
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه هشتم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه یازدهم-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه ششم-زيربنا 51متر- 1خوابه - نوساز

600ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

320ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه اول-زيربنا 81متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

1.02ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه اول-زيربنا 154متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

92.4ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

560ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

350م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/07/1397جزئیات