آپارتمان فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 62متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش برج

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 153متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش عربا

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

طبقه اول-زيربنا 54متر-نما سنگ- 1خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6.1ميليون

330ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آلومییم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 77متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش ساحل سیمرغ...

طبقه هفتم- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 221متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

15/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 63متر- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

سيستم نقشه سه طبقه- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

300ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

13/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف- 1خوابه

480ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم- 3خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

10/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک پرواز...

طبقه اول- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

10/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک پرواز...

طبقه دوم- 2خوابه

245ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

4خوابه - نوساز

8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

09/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش دیدنیها

زيربنا 160متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز ۳

طبقه دوم- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 5.4ميليون

324ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز f

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 103متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

720ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.9ميليون

670ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/11/1397جزئیات