آپارتمان فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

25/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.3ميليون

90ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

25/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

25/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش هتل مریم

طبقه چهار-زيربنا 128متر- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 91متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نبوت

نوساز

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

24/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.12ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

24/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش روما

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 83متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 21.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۱

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه پنجم-زيربنا 91متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

23/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 91متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

23/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش تاک ۳

زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش هتل ققنوس

طبقه همکف-زيربنا 73متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

22/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۳

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.14ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

21/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 48متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه سوم-زيربنا 58متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش مارلیک

طبقه اول-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

1.875ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

14/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

12/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوینیاد ۳

زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 77متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

10/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

07/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش بیستون ۶

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

700ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

03/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

800ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

03/04/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 68متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

29/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

390ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/03/1398جزئیات