آپارتمان رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

270م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

100م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سن بنا 6سال

60م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

26/02/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

50م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازc

زيربنا 80متر- نوساز

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 10سال

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۱

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش دیدنیها

زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 8سال

850م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 42متر- نوساز

10م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

-زيربنا 85متر

350م رهن 18م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 99سال

550م رهن 12م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳ صدف

200م رهن 26م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز۳

15م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز اف

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

30م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه هفتم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

30م رهن 6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آلومییم- 1خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

100م رهن 13م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 11سال

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه هفتم-زيربنا 66متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 8سال

100م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه - نوساز

350م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 15سال

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز G

طبقه دوم-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

110م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خیابان مین...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

70م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

50م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

270م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فازf

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 16ميليون

50م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش ستاره کیش

زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه - نوساز

70م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۱

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز۴

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

150م رهن 2.8م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۳

طبقه اول-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

140م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 58متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 2.7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش شهرآفتاب

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

250م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 6سال

40م رهن 2.1م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

15م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه همکف-زيربنا 73متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

150م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش فاز c

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه دوم-زيربنا 51متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

220م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1399جزئیات