آپارتمان رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش سدر ۲

طبقه دوم-زيربنا 60متر- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

21/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش یاسین

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز۴

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه - نوساز

220م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۵

طبقه دوم-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

115م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر ۴

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 2خوابه - نوساز

85م رهن 100ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه - نوساز

50م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش درسامهر

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

35م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش یاسین

طبقه اول-زيربنا 115متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه اول-زيربنا 73متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش آناهیتا

طبقه سوم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

70م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 2خوابه - نوساز

140م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز

25م رهن 4.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سرو ۱۱

طبقه دوم-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن 3.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

30م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه دهم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

320م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

2م رهن 200ت اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز

200م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه همکف-زيربنا 61متر- 1خوابه - نوساز

70م رهن 1.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش سدر

طبقه اول-زيربنا 58متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز آ یک

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

40م رهن 1.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صفین

طبقه دوم- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

20م رهن 1.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صفین

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 2خوابه - نوساز

165م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوینیاد ۳

زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

180م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش دامون

زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز

250م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

300م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز

30م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

6م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 44متر- 1خوابه - نوساز

18م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه رقی غربی دو کله- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه هفتم- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه هفتم- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش ساحل مرجان...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه شرقی- نوساز

11م رهن
hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

نوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209227186280

19/06/1398جزئیات