تکالیف مشاور املاک


در اين دستور العمل تكاليفي براي مشاور املاك به شرح زير در نظر گرفته شده است: مشاور موظف است پروانه كسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود را (كه در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ مي شود) در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد، الصاق كند. مشاور بايد قراردادها را در اوراق مخصوصي (كه توسط سامان ثبت اسناد و املاك كشور تديون و تاييد شده است) تنظيم كند. مشاور بايد به هنگام تنظيم قرارداد، هويت ، مالكيت و سمت متعاملين و طرفين قرارداد را احراز كند. مشاور موظف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوط نگهداري كند. قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مي شود. متعملين مي توانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ كنند. مشاور موظف است براي تنظيم قرار دادها از نظريات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده كند و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند. مشاوران املاك مي توانند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش انواع ملك به هر ميزان اقدام و قراردادهاي مربوط را تنظيم نمايند. قرادادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي با جوهر ثابت و در چهار چوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغ از سوي هيات عالي نظارت تنظيم شود. مشاور املاك و خودرو نمي تواند در بيش از يك دفتر محل فعاليت داشته باشند. منبع: كتاب راهنماي حقوقي مشاوران املاك