بررسی طرح ساماندهی مسکن در کمیسیون عمران مجلس


سيد البرز حسيني سخنگوي كميسيون عمران مجلس، از بررسي طرح طرح ساماندهي بازار مسكن در جلسه عصر امروز اين كميسيون خبر داد و گفت:اين طرح درجلسه روز سه شنبه كميسيون نهايي و روز چهارشنبه تقديم هيئت رئيسه پارلمان مي شود. وي درباره جزئيات اين طرح، ادامه داد: كميسيون در اين طرخ سه محور درباره هدف گذاري براي ساخت يك ميليون مسكن در سال دنبال كرده است كه بحث اول مربوط به تامين زمين ارزان است. كه قرار است وزارت جهاد كشاورزي زمين‌هاي حوالي شهرها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي ساخت مسكن قرار دهد. نماينده مردم خدابنده در مجلس يازدهم تصريح كرد: بحث دوم مربوط به تامين منابع مالي بود كه در جلسه امروز با حضور نمايندگان بانك مركزي، مركز پژوهش ها و وزارت راه و شهرسازي در خصوص ارائه تسهيلات ارزان قيمت با تشكيل صندوق مسكن و مكانيزم آن بحث شد. سخنگوي كميسيون عمران ادامه داد: بحث سوم مربوط به تامين مصالح ارزان قيمت بود كه مورد بررسي قرار گرفت.