گزارش جدید بانک مرکزی از بازار مسکن تهران


در ماه مورد گزارش، متوسط نرخ خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران ۱۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲ درصد كاهش و ۳۵.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.*حجم معاملات مسكن بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا در آبان ماه ساال ۱۳۹۸ حاكي از آن است كه از مجموع ۴۰۶۴ واحد مسكوني معامله شده، واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند. سهم مذكور در مقايسه با آبان ماه سال قبل حدود ۲ واحد درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحد‌هاي با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است. توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حااكي از آن اسات كاه از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۷.۲ درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه‌ها را به خود اختصاص داده است.همچنين مناطق ۲ و ۴ به ترتيب با سهم‌هاي ۹.۴ و ۸.۵ درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۴.۷ درصد از كل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آبان‌ماه امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر (۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقيمانده ۲۵.۳ درصد از كل معاملا را به خود اختصاص داده‌اند. * تحولات نرخ مسكن در آبان ماه سال ۱۳۹۸، متوسط نرخ يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران ۱۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲ درصد كاهش و ۳۵.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط نرخ يك متر مربع زيربناي مسكوني معاملاه شده معادل ۲۳ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان به منطقه ۱ و كمترين آن با ۶ ميليون و ۵۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۹.۶ و ۴۶.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهند. *تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران در ۸ ماه سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در هشت ماهه سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۹ هزار و ۹۰۰ واحد مسكوني بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۵۶.۲درصد كاهش نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط نرخ يك متر مربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران ۱۲ ميليون و ۶۸۰ هزار تومان بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد. *توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب نرخ يك متر مربع بناي واحد مسكوني توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب نرخ يك مترمربع بنا در آبان ماه امسال حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي "۷۵ تا ۹۰" ميليون ريال به ازاي هر متر مربع با سهم ۱۲ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قيمتي "۹۰ تا ۱۰۵" و" ۶۰ تا ۷۵" ميليون ريال به ترتيب با اختصاص سهم ۱۱.۵ و ۱۰.۱ درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. *توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسكوني در آبان ماه سال ۱۳۹۸، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاكي از آن است كه در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسكوني با ارزش "۳ تا ۴.۵" ميليارد ريال با اختصاص سهم ۱۴.۹درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهاي داراي ارزش "۴.۵ تا ۶" و" ۶ تا ۷.۵" ميليارد ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم‌هاي ۱۲.۱ و ۱۰.۶ درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در مجموع در اين ماه، حدود ۵۳.۵ درصد از معاملات به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از ۹ميليارد ريال اختصاص داشته است. بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري در آبان ماه امسال مويد رشد به ترتيب ۳۱.۴ و ۳۱.۷ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است. *جمع‌بندي بر اساس گزارش بانك مركزي تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۱ هزار فقره بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۹.۵ درصد افزايش و ۴۰.۷درصد كاهش نشان مي‌دهد. در اين ماه متوسط نرخ يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني نسبت به ماه قبل كاهش ۲ درصدي را نشان مي‌دهد. در ۸ ماه امسال نيز تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به حدود ۳۹.۹ هزار واحد مسكوني بالغ شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن ۵۶.۲ درصد كاهش نشان مي‌دهد. همچنين بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از آن است كه واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن آنكه در ماه مورد بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۳۱.۴ و ۳۱.۷ درصد رشد نشان مي‌دهد.