سوال و جواب متداول

آیا در کیش امکان سرمایه گذاری وجود دارد؟

بله، شما می توانید با هر مقدار سرمایه اولیه در جزیره زیبای کیش نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنید. جهت مشورت با مشاورین متخصص در امر سرمایه گذاری با ما تماس حاصل فرمایید.

اگر ملك بعد از قرارداد اجاره توقيف شود و در مزايده به فروش برسد، آيا براي قرارداد اجاره مشكلي به وجود مي آيد؟

اگر ملك توسط دادگاه و يا اجراي ثبت به هر دليلي توقيف شود و در مزايده به فروش برسد، در صورتي كه قرارداد اجاره مربوط به قبل از توقيف ملك باشد، هيچ مشكلي براي آن به وجودنمي آيد و مستاجر مي تواند تا انتهاي مدت قرارداد در ملك اقامت داشته باشد. اما اگر قرارداد اجاره مربوط به بعد از توقيف ملك و يا در رهن بردن آن باشد، از آنجا كه قرارداد اجاره در اين حالت معتبر نيست، پس از مزايده ملك، مستاجر مكلف است ملك را تخليه نموده و به خريدار تحویل دهد.

مستاجری داریم که ١ سال است رفته و در را قفل کرده چکار باید کرد؟

می ­توانید با تنظیم دادخواست تخلیه تقاضای صدور دستور تخلیه نمایید. پس از رسیدگی علیه مستاجر راي غیابی صادر می ­شود و پس از قطعیت می ­توانید تقاضای اجرای دستور را نمایید و در این صورت اجرای احکام اقدام به "باز کردن قفل" و" صورت برداری" اموال مستاجر و تحویل آن به "حافظ" ،" فرد امینی" نموده تخلیه و ملك را تحويل شما می ­نماید.

نوشتن تاريخ كنار امضاء چه فايده اي دارد ، وقتي سند رسمي تنظيم شده است ؟

برخي كارشناسان تشخيص خط توصيه مي نمايند ، نام و نام خانوادگي و تاريخ نيز در كنار امضاء درج شود زيرا امضاء به عنوان نقش است ،اما نام و خط نگارش محسوب مي شود لذا ميزان دقت در انتساب و اصالت انطباق را بالا خواهد.

سندي را امضاء كردم كه اپارتمان را تحويل گرفتم ، ولي تحويلي در كار نبود!!

در دفترخانه ، ثبت با سند برابر است يك اپارتمان را انجام دادم ، دفتر خانه از من سئوال كرد ملك را تحويل گرفتي ؟بعد فروشنده كليد ملك را داد و كار ما تمام شد . زماني كه خواستيم خداحافظي كنيم ، فروشنده كه تمام پول را گرفته بود گفت : بايد مبلغي بابت خسارت "تغيير تاريخ محضر "كه به در خواست من بود را به او بپردازم تا ملك را تحويل دهد ! ان كليدي هم كه به من داد كليد اپارتمان نيست ، حالا من در بنچاق امضاء كردم كه ملك را تحويل گرفتم ولي عملا اين اتفاق نيفتاده است؟ اين كه تاريخ محضر به هر دليل تاخيري ، تغيير نموده است .موضوعي غير معمول نيست . اما بايد ديد خسارتي براي ان تاخير تعيين شده است يا خير ؟ ايا" تصريحي" وجود دارد كه خسارات تاخير در قرارداد شامل توافق بعدي هم مي گردد يا خير ؟ اگر پاسخ منفي است ، ادعاي فروشنده مسموع نخواهد بود . زيرا براي تغيير تاريخ رضاي دوطرفه واقع بوده است . وفق ماده 367 قانون مدني:تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري ، به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد .و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع . به نظر مي رسد اگر ايشان صرفنظر از ماجراي كليد ، اقرار به تسليم موضوع مبيع (Delivery of the object of sale ) را تحرير ننموده بودند ، كه اين مورد هم در ضوابط قانوني و شكلي دفاتر اسناد رسمي معمول نمي باشد ، طرح چنين ادعايي شايد با احتياط قابل اعتنا مي بود . اما اكنون كه سند تنظيم شده است شما مالك ان اپارتمان هستيد و مي توانيد اپارتمان را تصرف نماييد و هر گونه تصرف و ممانعت غير براي شما نيز عملي مجرمانه و قابل تعقيب قضايي تلقي ميگردد.

مغازه ای به اجاره رفته صاحب مغازه فوت میشه و وراث از مستاجر میخوان که مغازه رو خالی کنه ولی مستاجر طبق اجاره نامه وقت داره آیا وراث میتونن مستاجر رو بیرون کنند؟

مطابق ماده 497 قانون مدنی (عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستا جر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد) به اجاره نامه خود نگاه کنید اگر چنین چیزی شرط نشده باشد خیر نمی توانند و اجاره نامه تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است.

منظور از عرصه و اعیان ملک چیست؟ آیا تمام ملک ها شامل عرصه و اعیان می باشند؟

منظور از مساحت عرصه مساحت کل زمینی است که مستحدثات، ابنیه و ساختمان در آن قرار دارد و منظور از مساحت اعیان مساحت خود مستحدثات و ابنیه است که در زمین واقع شده است. اگر ملکی به صورت شش دانگ باشد شامل عرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند زمین های وقفی و… ممکن است ملک فقط شامل عرصه یا فقط شامل اعیان باشد.

موارد درخواست فسخ اجاره توسط مستأجر چیست؟

به موجب ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوت 1365 در پنج مورد ذیل مستاجر می تواند از محضر دادگاه فسخ عقد اجاره را درخواست نمایند: 1) در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. 2) اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نوده و رفع عیب مقدور نباشد. 3) در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق و فسخ مستاجر تحقق یابد. 4) در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. 5) هر گاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.

دعوی تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء چگونه است؟

حسب ماده 6 قانون روابط کار موجر و مستأجر مصوب 1356 مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاره ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد. بنابر این اگر مستأجر به دستور بند نهم از ماده 14 قانون فوق الذکر از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نماید. دو حالت متصور است، اگر اجاره نامه ثبتی باشد موجر می تواند از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره، اجاره بهاء را مطالبه نماید و در صورت عدم پرداخت، تقاضای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء را از طریق اجرای ثبت بنماید. و اگر سند اجاره عادی باشد، موجر با ارسال اظهار نامه اجاره بهاء را مطالبه می نماید و در صورت استنکاف مستأجر از پرداخت مال الاجاره، موجر می تواند با تقدیم دادخواست اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید. (فرم شماره 11 این دادخواست را نشان می دهد) و یا می تواند جیب بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای تخلیه عین مستأجره و وصل اجاره بهاء به دادگاه مراجعه نماید.

دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط مستأجر چگونه است؟

تعدی حسب قانون مدنی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن و یا متعارف است و تفریط یعنی،ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف است و تفریط یعنی ترک عملی که موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. بنابراین اگر مستأجر نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط نماید،موجر می تواند از دادگاه تقاضای تخلیه محل به لحاظ تعدی و تفریط نماید.البته بار اثبات تعدی و تفریط با معاینه محل و با تأمین دلیل و جلب نظر کارشناس با موجر است.اگر اینگونه اقدامات مثبت تعدی و تفریط مستأجر باشند دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره خواهد داد. مستند طرح دعوی تخلیه به علت تعدی و تفریط بند هشتم از ماده 14قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است.

موارد درخواست فسخ اجاره توسط مستأجر چیست؟

به موجب ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوت 1365 در پنج مورد ذیل مستاجر می تواند از محضر دادگاه فسخ عقد اجاره را درخواست نمایند: 1) در صورتی که عید مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. 2) اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نوده و رفع عیب مقدور نباشد. 3) در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق و فسخ مستاجر تحقق یابد. 4) در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. 5) هر گاه مورد اجاره کلا یا جزئاٌ در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره چیست؟

نظر به امتیازاتی که سند رسمی اجاره دارد (مثل ارائه جهت اخذ پروانه کسب و ارائه به دارایی جهت بر آورد مالیاتی و دلیل قوی بودن نسبت به سند عادی و...) اغلب مستأجرین متقاضی الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره در محاکم قضایی هستند. مستند طرح چنین دعوی ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است که اشعار می دارد{ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می توانند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد)و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند.....

حفظ و نگهداری تعمیر بنا چگونه است؟

در صورتی که بین شرکاءتوافق شده باشد که هزینه های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری و عملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به این هزینه ها تعیین تکلیف خواهند نمود. مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب می کند به منظور تأمین هزینه های ضروری و فوری وجوهی به عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.